Ålesund Kommune søker kunstfaglig prosjektleder for Brisingstubben

Brisingstubben

Ålesund Kommune søker kunstfaglig prosjektleder for kunstprosjekt til Brisingstubben, ny barne- og avlastningsboliger.
Søknadsfrist 22.august

Om prosjektet:
Byggherre er Ålesund kommunale eigedom KF, kontaktperson Kristin Nonsvik.
Totalentreprenør er Consto Midt-Norge AS og arkitekt er Streken AS

Ålesund kommune skal bygge ett nytt bygg for barn med psykisk utviklingshemming. Bygget skal inneholde 4 barneboliger, 12 avlastningsboliger fordelt på 4 avdelinger, samt en aktivitetsbase for avlastning på ettermiddag og kveld.
Lokalene barna holder til i dag er spredt rundt om i kommunen og skal nå samles i ett bygg. Tomta som bygget skal stå på er i dag ubebygd og har mange naturkvaliteter med skogen tett på. Der er et ønske om å opparbeide et spennende uteområde.

Kunstprosjektet
Vi ønsker å gjøre uteområdet attraktivt og spennende for barna og ønsker derfor å hovedsakelig å integrere kunsten i uteområdet, gjerne kunstprosjekter som kan brukes aktivt og som stimulerer flere sanser.
Kunstfaglig prosjektleder må ha godt overblikk over dagens kunstscene og erfaring fra gjennomføring av kunstprosjekter tilpasset målgruppa, og man ser etter en kurator som har erfaring fra tilsvarende prosjekter med kunst i uterom.
Et kunstutvalg blir etablert og det vil bestå av representanter for byggherre, landskapsarkitekt/arkitekt, representant fra fagstaben til Kultur og medborgerskap, brukere og en kunstfaglig prosjektleder som vil lede utvalget/komitéen .

Kunstplan for bygget skal utvikles i samarbeid med kunstutvalget, hvilket forutsetter god kommunikasjon og samarbeidsevne.
Søker må være tilgjengelig etter tildeling av oppdraget.

Vi trenger en kunstnerisk konsulent/kurator så snart som mulig og som blant annet vil ha ansvar for følgende oppgaver:
- Kunstfaglig prosjektleder skal sørge for å gi kunstutvalget informasjon om hvilke kunstneriske uttrykk og teknikker som vil være egnet i det aktuelle prosjektet. Gi forslag på, og velge utførende kunstnere.
- Praktisk gjennomføring av kunstprosjektet i nært samarbeid med prosjektleder.
- Fungere som kontaktperson for utførende kunstnere og bindeledd mellom kunstnere og oppdragsgiver i prosjektperioden,
- Har ansvar for å søke KORO om midler til kunstprosjektet.
- Ansvar for at nødvendig rapportering og dokumentasjon blir levert til oppdragsgiver ved sluttføring av kunstprosjektet.

Arbeidet i kunstutvalget starter når kunstfaglig prosjektleder er på plass. Kunstfaglig prosjektleder fungerer som leder for kunstutvalget, og har ansvar for at alle kunstprosjekter koordineres med involverte parter gjennom hele prosjektfasen, og blir gjennomført innenfor kunstprosjektets budsjett- og tidsrammer.
Foreløpig fremdriftsplan
- Kontrakt /samspill entreprenør – april/juni 2022
- Fysisk byggestart – august 2022
- Ferdig bygg – mars/april 2024

Økonomisk ramme

Det avsettes ca 728 000 kr til kunst i byggeprosjektet. Av dette er det avsatt 15% som skal dekke honorar til konsulent, og 5% til kunstavgiften.
Interesserte søkere kan sende søknad med motivasjonsbrev, cv og dokumentasjon på tidligere arbeid med offentlige kunstprosjekter og evt. link til hjemmeside, max 5MB vedlegg samlet i en Pdf,
til : post@mrkunst.no