Kunstsentrenes konsulentkurs 2023-24 søknadsfrist 31.08.2023

Ranheim utsmykking griegel

Er du kunstner og/eller kurator og ønsker å jobbe med kunst i offentlige rom?
Da er dette kurset for deg!

Kunstsentrene i Norge (KiN) og Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) lyser med dette ut et kunstkonsulentkurs i Oslo og Trondheim med søknadsfrist 31.08.2023.

Kunstsentrene i Norge (KiN) har kvalitetssikret offentlige kunstprosjekter på fylkeskommunalt og kommunalt nivå siden midten av 80-tallet. Sammen med de 15 regionale kunstsentrene har KiN over lengre tid sett behovet for å etablere et kurstilbud for rekruttering av nye kunstkonsulenter til arbeid med kunst i offentlige rom, i tillegg til kompetanseheving av og erfaringsutveksling med erfarne og nyetablerte kunstkonsulenter. Kunstkonsulenten har en nøkkelrolle som bindeledd mellom offentlige og private byggherrer, profesjonelle kunstnere, publikum og kunstverk. Kursets formål er å profesjonalisere flere konsulenter. Med dette vil kurset kunne bidra til å styrke kunstnernes inntektsmuligheter, og å sikre oppdragsgivere større tilgang på kunstfaglig kompetente konsulenter. Dyktige konsulenter er helt vesentlige for å sikre gode prosesser i nye kunstprosjekter, og for å ivareta profesjonalitet og kvalitet i alle ledd.

Med dette som bakteppe har KiN og kunstsentrene i Norge utarbeidet en kursmodell for kunstkonsulenter. I 2023/2024 arrangerer KiN og kunstsentrene i Norge for første gang et kunstkonsulentkurs i to moduler:

Modul 1: Nasjonal modul felles for alle deltakerne som tas opp til kurset
Arrangeres i Oslo 20. og 21. november 2023.

Modul 2: Regional fordypningsmodul i deltakernes respektive regioner
Arrangeres i Trondheim, siste halvdel av april 2024.

Kursets innhold

Modul 1 omfatter:
Historikk, rolleforståelse og prosjektledelse, inkludert kunstplan, stedsanalyse og budsjett, relevant regelverk og finansiering. KORO (Statens organ for kunst i offentlige rom) vil gi en innføring i sin virksomhet på nasjonalt nivå, og kunstsentrene om sin virksomhet som regionale kompetansesentre for kunst i offentlige rom.

I tiden mellom Modul 1 og Modul 2 skal deltakerne arbeide med en gruppebasert hjemmeoppgave hvor det skal utarbeides en kunstplan. Kunstplanen skal inneholde prosjektbudsjett med finansieringsplan og beskrive plassering, kunstform, metode for valg av utførende kunstner, fremdriftsplan og plan for formidling og forvaltning av kunstprosjektet. Det vil bli gjennomført digital veiledning i arbeidsperioden, og resultatet skal presenteres på kursets siste dag. Erfarne kunstkonsulenter, fagpersoner fra kunstsentrene vil gi tilbakemelding på presentasjonene.
Modul 2 omfatter:
Modul 2 går i dybden på regionale og lokale kunstprosjekter og gir en innføring i hvem som bygger hva, formidling, forvaltning, drift og vedlikehold, pluss presentasjon av hjemmeoppgaver. Modul 2 vil også vektlegge deltakernes innspill og diskusjon av relevante problemstillinger.

Begge moduler inkluderer befaringer og/eller presentasjoner av offentlige kunstprosjekter.

Etter kurset skal deltakeren:
• Ha de grunnleggende kunnskaper som kreves for en kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder innen kunst i offentlige rom.
• Kunne ta på seg oppdrag og være trygg i rollen som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder.
• Kunne identifisere og løse ulike faglige, praktiske og kommunikative utfordringer i arbeidsprosessen.
• Kunne forankre og formidle kunstprosjektet på stedet, i kunstutvalget og til publikum.

Det utstedes også kursbevis.
Geografisk oversikt
Det vil tas opp 5-15 kunstnere fra hver region.

NORD
Arrangør: Nordnorsk kunstnersenter. Kunstnere tilhørende Nordland, Troms og Finnmark søker hit. Sted og dato kommer.

MIDT
Arrangør: Trøndelag senter for samtidskunst. Kunstnere tilhørende Trøndelag og Møre og Romsdal søker hit. Arrangeres i Trondheim. Dato: april 2024

INNLANDET
Arrangør: Kunstbanken senter for samtidskunst i samarbeid med Oplandia senter for samtidskunst. Kunstnere tilhørende Innlandet og Oslo søker hit. Arrangeres på Hamar. Datoer: 13. og 14. februar 2024.

VEST
Arrangør: Rogaland kunstsenter i samarbeid med Hordaland kunstsenter. Kunstnere tilhørende Rogaland og Vestland søker hit. Arrangeres i Stavanger. Datoer kommer.

SØR
Arrangør: Agder kunstsenter i samarbeid med Telemark kunstsenter og Vestfold kunstsenter. Kunstnere tilhørende Agder, Telemark og Vestfold søker hit. Arrangeres i Tønsberg. Datoer kommer.

ØST
Arrangør: Østfold kunstsenter i samarbeid med Buskerud kunstsenter og Nitja senter for samtidskunst. Kunstnere tilhørende Viken søker hit. Arrangeres i Fredrikstad. Datoer kommer.

Varighet/omfang
Begge moduler går over to dager, totalt fire dager. Reisetid kommer i tillegg.
Deltakerne får en hjemmeoppgave mellom de to modulene.
Det forventes aktiv deltakelse i kurset og fullført hjemmeoppgave mellom de to modulene.

Økonomi
Kunstsentrene i Norge jobber for å kunne finansiere reise og opphold for alle deltakende kunstnere. Mer informasjon om dette kommer.

Deltakerkriterier
- Profesjonell kunstner eller kurator (Medlem i NBK, NK, SDS, FFF og/eller Norsk kuratorforening)
- Interessert i å ta oppdrag som kunstkonsulent, men ønsker grunnopplæring/kvalifikasjon, eller erfaren kunstkonsulent som ønsker faglig påfyll, oppdatering på gjeldende regelverk og inspirasjon til gode formidlingsplaner

Det er ønskelig med en bred og mangfoldig kunstkonsulentbase og alle som oppfyller kriteriene oppfordres til å søke, uansett erfaring og bakgrunn. Motivasjonstekst vil bli vektlagt.

Søknad
Motivasjonstekst på maks 1 A4-side
CV

Søkere i Trøndelag og Møre og Romsdal sender sin søknad samlet i én PDF-fil til Trøndelag senter for samtidskunst til epost: kior@samtidskunst.no
Søknadene behandles av TSSKs Rådgiver for kunst i offentlige rom, samt representanter fra de regionale kunstnerorganisasjonene (TBK, NKM, BKMR).

Søknadsfrist: 31.08.2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med Rådgiver for kunst i offentlige rom ved TSSK, Kjersti Berg.
Epost: kior@samtidskunst.no
Tlf: 73 52 49 10 (obs. telefonen er ikke bemannet under ferieavvikling 10.- 31. juli).

Om Kunstsentrene i Norge:
Landets 15 regionale kunstsentrene har sitt utspring i kunstpolitiske tiltak fra 1970-årene, med sterke røtter i Kunstneraksjonen i 1974/75. Kunstsentrene har et overordnet ansvar for å styrke det levende kunstfeltet i distriktene gjennom å være regionale ressurssentre for visning og formidling av profesjonell samtidskunst og kunsthåndverk. Det enkelte kunstsenter representerer sin unike institusjonshistorie og er i dag et resultat av både lokale, regionale og nasjonale føringer som har vært lagt for de mellomstore kunstinstitusjoner. Kunstsentrenes samfunnsoppdrag er å stimulere til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsentrene har i snart 50 år vært regionale ressurs- og kompetansesentre for visuell kunst i alle landets regioner. Landsforeningen KiN (Kunstsentrene i Norge) ble etablert i 2010 og er en landsdekkende medlemsforening, et kunstfaglig nav og institusjonsnettverk for kunstsentrene.

Kunstkonsulentkurset har mottatt tilskudd fra KORO, fylkeskommuner og kommuner over hele landet.

Illustrasjonsbilde 1 : På oppdrag fra Trondheim Kommune, ble skulpturen “Bracchium Hexagonalis” (2016) utformet til fasaden av Kulturtribunen på Ranheim, hvor de har både bibliotek og fritidsklubb. Skulpturen består av 5 ‘armer’ satt sammen av irregulære sekskant-element, montert rett på vegg. Skulpturprosjektet er utviklet med inspirasjon og utgangspunkt i Ranheims historie, nåtid og fremtid.
(Størrelse: L 700 cmx B 400 cm x D 70 cm. Materiale: Ubehandlet aluminium, laserskjært)

Kunstner: Ellen Sofie Griegel. Kunstkonsulent: Leiken Vik. Foto: Trondheim Kommune.

Illustrasjon 2 : Kunstner Erik Pirolt , Kongsberg Kommune.